ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 1210 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 12

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี