แพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด 2555-2564

ศิษย์เก่า/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2555-2565

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2566

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

แพทย์หญิง วรัชยา ขวัญใจพานิช

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา
 

นายแพทย์อานนท์ วิวัฒนบวร

าขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

นายแพทย์ธีรพัชญ์ โกฏิมนัสวนิชย์

าขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

นายแพทย์กิตติธัช ใจดี

าขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2564

สาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์พีรดนย์  จารุปรัชญ์

สาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์ภูปเอกภ์ อิงคภาวัฎร

สาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2563

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

นพ.ภุชงค์ กุลรัตน์

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

นพ.ดนัยเทพ ลิ่มสกุล

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

นพ.ทรงไทย มูลวงศ์

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

นายแพทย์ พุฒ ตันติโกศล

นายแพทย์ กฤษฎา นิพัทธมานนท์

นายแพทย์ รัฐศิริ นามศิริ

นายแพทย์ ชยุตม์ ไชยเพิ่ม

สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

นายแพทย์พงศธร สิทธิเสน

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นายแพทย์ พีรดนย์ จารุปรัชญ์

นายแพทย์ คณาธิป จิตร์ภักดี

นายแพทย์ ปิติ สุรเนาวรัตน์

นายแพทย์ ทวีชัย จิรชูพันธ์

นายแพทย์ กวิน โปริสวาณิชย์

สาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์ นพนันท์ แป้นกลัด

หลักสูตร 2 ปี สาขาการผ่าตัดเท้า และดูแลเท้าเบาหวานแบบเบ็ดเสร็จ

นายแพทย์ สร ตันสุธัญลักษณ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2561

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

นายแพทย์โชติตะวันณ ตนาวลี

นายแพทย์ทศพร มณีศรีสัจจา

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นายแพทย์เทอดพงษ์ ธนาวิริยะชัย

นายแพทย์ธีรฉัตต์ ธนะสารสมบูรณ์

นายแพทย์เมธัส พรมสุวรรณ

สาขาการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า

นายแพทย์อิศรา ธรา

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก

แพทย์หญิงธัญธีรา ธูปตาก้อง

สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

นายแพทย์พศวีร์ พงษ์พชรอัมพร

นายแพทย์ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์

สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

นายแพทย์นิคม โนรีย์

นายแพทย์ปริวัฒน์ ทวีกิติกุล

นายแพทย์ศุกฤกษ์ สุขสำราญ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2560

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

นายแพทย์ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นายแพทย์ หทัยภูมิ ฉมาดล

นายแพทย์ รวิจักร์ จันทรโกเมนท์

นายแพทย์ ไกรนนท์ วสุเพ็ญ

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

นายแพทย์ นิคม โนรีย์

นายแพทย์ ปริวัฒน์ ทวีกิติกุล

นายแพทย์ สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ

นายแพทย์ นิธิ กาญจนสิงห์

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก

แพทย์หญิงพิภัทรา สายโลหิต

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2559

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

นายแพทย์สุระ นริสศิริกุล

นายแพทย์ปิยพันธุ์ วรรณสินธุ์

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นายแพทย์สุระ นริสศิริกุล

นายแพทย์วิทย์ โคธีรานุรักษ์

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

นายแพทย์บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

นายแพทย์ณัฐเมศร์ วีระนพรุจน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2558

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

นายแพทย์วรพจน์ หงสเลิศพิภพ

นายแพทย์วรพล จำรูญวงศ์

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นายแพทย์อรรควร มหัทธนตระกูล

นายแพทย์ปวินท์ วีระวิทย์

สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

นายแพทย์อรรควร มหัทธนตระกูล

สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

นายแพทย์ปกรัฐ อักษรวงศ์

สาขาการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า

นายแพทย์ยติธร เพ็ญชาติ

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

นายแพทย์รัชกฤช ขจรภิวัฒนา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2557

กรกฎาคม 57 – มิถุนายน 58

นายแพทย์ชานนท์ ชัยวิเศษ

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

นายแพทย์บดินทร์ ม่วงยิ้ม

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นายแพทย์วิจุฬ  ซื่อตรง

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นายแพทย์ชินวัฒน์ บ่ายเที่ยง

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นายแพทย์ชวรินทร์ อมเรศ

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม

นายแพทย์ปฐมพร วีระเศรษฐ์ศิริ

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม

นายแพทย์วิทวัส บุญญานุวัตร

สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

นายแพทย์นนทิช โพธิ์เงินนาค

สาขาศัลยกรรมจุลศัลยกรรมทางมือ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2555

ปี 2555-2556

นายแพทย์กลยุทธ ตัณนิติศุภวงษ์

สาขากระดูกสันหลัง

แพทย์หญิงแพรวพรรณ โปริสวาณิชย์

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

นายแพย์พงศ์พร ประทีปทองคำ

สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า

แพทย์หญิงพัชราภา โอสธีรสกล

สาขาศัลยกรรมเด็ก

นายแพทย์ภัทร โฆสานันท์

สาขากระดูกสันหลัง

นายแพทย์วันธวัช อัมพรายน์

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

นายแพทย์ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส

สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

นายแพทย์ภูปเอกภ์ อิงคภาวัฎร

สาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

2566

2566

2566

2566