เจ้าหน้าที่ภาควิชา

เจ้าหน้าที่ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

แผนผังโครงสร้างหน่วยงานธุรการสายสนับสนุน : 2567
นางภัทรศยา หงษ์ทอง
นางภัทรศยา หงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7C
หัวหน้าหน่วยงานธุรการ

|

|

|

สังกัด คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นางสาวชนาภา กรวิทยาคุณ
นางสาวชนาภา กรวิทยาคุณ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7B
นางสาวสุภาพร ชรินทร์
นางสาวสุภาพร ชรินทร์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7A
นายมนูศักดิ์ เขียววิจิตร
นายมนูศักดิ์ เขียววิจิตร
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7A
นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สกากาชาดไทย
นางวันเพ็ญ รักสุข
นางวันเพ็ญ รักสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ C4
นายธีรพล วันหากิจ
นายธีรพล วันหากิจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล C5
นางสาวอารีย์ ฉิมกลิ่น
นางสาวอารีย์ ฉิมกลิ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ C4
นางสาวณัฐธิดา รัชตารมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการความเป็นเลิศทางการดูแลผู้ป่วยภาวะข้อสะโพกหัก)
นางสาวณัฐธิดา รัชตารมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(โครงการความเป็นเลิศทางการดูแลผู้ป่วย
ภาวะข้อสะโพกหัก)
นางสาวพัชรี ราชทยานนท์
นางสาวพัชรี ราชทยานนท์
นักการภารโรง​

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
นางสาวรัตนา สารีบุตร
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
นางสาวเมวิกา สามแก้วแจ่ม
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
นางสาววารยาภา มิ่งศิริธรรม
นางสาววารยาภา มิ่งศิริธรรม
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย