เจ้าหน้าที่ภาควิชา

เจ้าหน้าที่ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

แผนผังโครงสร้างหน่วยงานธุรการสายสนับสนุน : 2564
นางภัทรศยา หงษ์ทอง
นางภัทรศยา หงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7B
หัวหน้าหน่วยงานธุรการ

|

|

|

สังกัด คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นางสาวชนาภา กรวิทยาคุณ
นางสาวชนาภา กรวิทยาคุณ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7B
นางสาวสุภาพร ชรินทร์
นางสาวสุภาพร ชรินทร์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
นายมนูศักดิ์ เขียววิจิตร
นายมนูศักดิ์ เขียววิจิตร
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7A
นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สกากาชาดไทย
นายสมชาย สุนทรส่ง
นายสมชาย สุนทรส่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป C6​
นางวันเพ็ญ รักสุข
นางวันเพ็ญ รักสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ C4
นายธีรพล วันหากิจ
นายธีรพล วันหากิจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล C5
นางสาวอารีย์ ฉิมกลิ่น
นางสาวอารีย์ ฉิมกลิ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ C4
นางสาวณัฐธิดา รัชตารมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการความเป็นเลิศทางการดูแลผู้ป่วยภาวะข้อสะโพกหัก)
นางสาวณัฐธิดา รัชตารมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(โครงการความเป็นเลิศทางการดูแลผู้ป่วย
ภาวะข้อสะโพกหัก)
นางสาวพัชรี ราชทยานนท์
นางสาวพัชรี ราชทยานนท์
นักการภารโรง​

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวจันทกร ชาติศิริ
นางสาวจันทกร ชาติศิริ
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
นางสาวรัตนา สารีบุตร
นางสาวรัตนา สารีบุตร
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
นางสาวเมวิกา สามแก้วแจ่ม
นางสาวเมวิกา สามแก้วแจ่ม
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
นางสาววารยาภา มิ่งศิริธรรม
นางสาววารยาภา มิ่งศิริธรรม
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ

นายโกวิทย์ ลวงลายทอง
นายโกวิทย์ ลวงลายทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ​
นางสาวภัทรวรรณ สีหะวงษ์
นางสาวภัทรวรรณ สีหะวงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ​
นางสาวนภัสวรรณ ตันติบวร
นางสาวนภัสวรรณ ตันติบวร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ