คณาจารย์เกษียณอายุ

ศ.นพ.เล็ก ณ นคร

พ.ศ. 2511

ศ.นพ.สมัค พุกกะณะเสน

พ.ศ. 2523

ผศ.นพ.สมิทธิ์ สิทธิพงศ์

พ.ศ. 2527

รศ.นพ.ตรง พันธุมโกมล

พ.ศ. 2531

รศ.นพ.วินัย พากเพียร

พ.ศ. 2541

ศ.นพ.มานิตย์ ลิมปพยอม

พ.ศ. 2542

รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ

พ.ศ. 2543

ศ.นพ.พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

พ.ศ. 2549

ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ

พ.ศ. 2554

รศ.นพ.ไพรัช ประสงค์จีน

พ.ศ. 2554

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

พ.ศ. 2554

รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์

พ.ศ. 2561

รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

พ.ศ. 2562

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

พ.ศ. 2562

ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล

พ.ศ. 2562

รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์