แพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

แพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

คลินิกโรคกระดูกและข้อ (นอกเวลา) ภปร. ชั้น 5

แพทย์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 ผศ.นพ. กวี ภัทราดูลย์ ออกตรวจ ออกตรวจ
2 ดร.นพ. จิรันดร์ อภินันทน์ ออกตรวจ
3 นพ. ชวรินทร์ อมเรศ ออกตรวจ ออกตรวจ
4 นพ. ชินดนัย หงสประภาส ออกตรวจ ออกตรวจ
5 นพ. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ ออกตรวจ
6 นพ. ณพชาติ ลิมปพยอม ออกตรวจ ออกตรวจ
7 รศ.นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย ออกตรวจ
8 ผศ.(พิเศษ) นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ออกตรวจ ออกตรวจ
9 นพ. ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์ ออกตรวจ
10 ผศ.(พิเศษ) นพ. นรา จารุวังสันติ ออกตรวจ ออกตรวจ
11 รศ.นพ. ประวิทย์ กิติดำรงสุข ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ
12 รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ออกตรวจ ออกตรวจ
13 ศ.นพ. พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ ออกตรวจ ออกตรวจ
14 ผศ.(พิเศษ) นพ. ภพ เหลืองจามีกร ออกตรวจ ออกตรวจ
15 รศ.นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล ออกตรวจ ออกตรวจ
16 รศ.นพ. วัชระ วิไลรัตน์ ออกตรวจ ออกตรวจ
17 รศ.นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ ออกตรวจ ออกตรวจ
18 ดร.นพ. ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ
19 ศ.นพ. สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล ออกตรวจ ออกตรวจ
20 ผศ.นพ. สีหธัช งามอุโฆษ ออกตรวจ ออกตรวจ
21 ศ.นพ. อารี ตนาวลี ออกตรวจ
22  อ.นพ.โชติตะวันณ  ตนาวลี ออกตรวจ ออกตรวจ