คณาจารย์

ศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล

● หัวหน้าภาค/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์● ความเชี่ยวชาญ : กร…

ศ.นพ.อารี ตนาวลี

ความเชี่ยวชาญ : ข้อสะโพกและข้อเข่า (Arthroplasty)

รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : ข้อสะโพกและข้อเข่า (Arthroplasty)

รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม (Han…

ศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม

ความเชี่ยวชาญ : โรคกระดูกเกี่ยวกับเด็ก (Paediatric…

รศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม (Han…

ผศ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ

ความเชี่ยวชาญ : ข้อสะโพกและข้อเข่า (Arthroplasty)

ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งกระดูก (Tumor)

ผศ.(พิเศษ) นพ.นรา จารุวังสันติ

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)

ผศ.ดร.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์

ความเชี่ยวชาญ : ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า (Foots…

ผศ.(พิเศษ) นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)

รศ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)

อ.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล

ความเชี่ยวชาญ : โรคกระดูกเกี่ยวกับเด็ก (Paediatric…

อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งกระดูก (Tumor)

รศ.นพ.ภพ เหลืองจามีกร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม (Han…

ผศ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์

ความเชี่ยวชาญ : รักษากระดูกหัก (Trauma)

ผศ(พิเศษ).นพ.ชวรินทร์ อมเรศ

ความเชี่ยวชาญ : รักษากระดูกหัก (Trauma)

อ.นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

อ.พญ.วรรณสิริ คุปต์นิรัติศัยกุล

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม (Han…

อ.นพ.โชติตะวันณ ตนาวลี

ความเชี่ยวชาญ: ความผิดปกติของระบบเมตาบอลิกของกระดู…

ผศ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine) ทวิสังกัด

อ.นพ.วิทย์ โคธีรานุรักษ์

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)

อ.นพ.ดนัยเทพ ลิ่มสกุล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

อ.นพ.นน จารุเธียร

ความเชี่ยวชาญ : ข้อสะโพกและข้อเข่า (Arthroplasty)