คณาจารย์


รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล

● หัวหน้าภาค/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์● ความเชี่ยวชาญ : กร…


ศ.นพ.อารี ตนาวลี

ความเชี่ยวชาญ : ข้อสะโพกและข้อเข่า (Arthroplasty)


รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : ข้อสะโพกและข้อเข่า (Arthroplasty)


รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม (Han…


รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม

ความเชี่ยวชาญ : โรคกระดูกเกี่ยวกับเด็ก (Paediatric…


ผศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม (Han…


ผศ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ

ความเชี่ยวชาญ : ข้อสะโพกและข้อเข่า (Arthroplasty)


ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งกระดูก (Tumor)


ผศ.(พิเศษ) นพ.นรา จารุวังสันติ

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)


ผศ.ดร.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์

ความเชี่ยวชาญ : ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า (Foots…


ผศ.(พิเศษ) นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)


รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)


รศ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)


อ.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล

ความเชี่ยวชาญ : โรคกระดูกเกี่ยวกับเด็ก (Paediatric…


อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งกระดูก (Tumor)


ผศ.นพ.ภพ เหลืองจามีกร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม (Han…


ผศ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์

ความเชี่ยวชาญ : รักษากระดูกหัก (Trauma)


อ.นพ.ชวรินทร์ อมเรศ

ความเชี่ยวชาญ : รักษากระดูกหัก (Trauma)


อ.นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)


อ.พญ.วรรณสิริ คุปต์นิรัติศัยกุล

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม (Han…


อ.นพ.โชติตะวันณ ตนาวลี

ความเชี่ยวชาญ: ความผิดปกติของระบบเมตาบอลิกของกระดู…


ผศ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine) ทวิสังกัด