ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกในเวลาราชการ

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกในเวลาราชการ

ตึก ภปร. ชั้น 5 ทำนัดผู้ป่วยนอก โทร: 02-2565351

ลำดับ แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
1 ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล ออกตรวจ
2 ศ.นพ.อารี ตนาวลี ออกตรวจ
3 รศ.(พิเศษ)นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ ออกตรวจ
4 รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม ออกตรวจ
5 รศ.นพ.ทวีชัย  เตชะพงศ์วรชัย ออกตรวจ
6 รศ.นพ.ประวิทย์  กิติดำรงสุข ออกตรวจ
7 รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ออกตรวจ
8 รศ.นพ.วรวรรธน์  ลิ้มทองกุล ออกตรวจ
9 รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ออกตรวจ
10 รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล ออกตรวจ
11 ผศ.(พิเศษ) นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ออกตรวจ
12 ผศ.(พิเศษ) นพ.นรา  จารุวังสันติ ออกตรวจ
13 ผศ.ดร.นพ.ศรัณย์  ตันติ์ทวิสุทธิ์ ออกตรวจ
14 ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ ออกตรวจ
15 ผศ.นพ.กวี   ภัทราดูลย์ ออกตรวจ
16 ผศ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ ออกตรวจ
17 ผศ.นพ.ภพ   เหลืองจามีกร ออกตรวจ
18 ผศ.นพ.สีหธัช  งามอุโฆษ ออกตรวจ
19 อ.ดร.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์ ออกตรวจ
20 อ.นพ.ชวรินทร์  อมเรศ ออกตรวจ
21 อ.นพ.ชินดนัย  หงสประภาส ออกตรวจ
22 อ.นพ.โชติตะวันณ  ตนาวลี ออกตรวจ
23 อ.นพ.ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์ ออกตรวจ
24 อ.พญ.พัชราภา  โอสธีรกุล ออกตรวจ
25 อ.พญ.วรรณสิริ คุปต์นิรัติศัยกุล ออกตรวจ