ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ภาควิชาออร์โธปิติกส์

หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา

 • ประจำปี 2566
 • ประกาศ : รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2566
 • ประกาศ : เกณฑ์และอุทธรณ์ในการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2566
 • ประกาศ : วันสัมภาษณ์ ประจำปี 2566
 • ประกาศ : ผลการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2566
 • ประกาศ : กรอกแบบฟอร์มสำหรับแพทย์ประจำบ้าน                                        และ แพทย์ประ จำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1 / 2566 ..  Link 
 • ประจำปี 2565
 • ประกาศ : รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 
 • ประกาศ : เกณฑ์และอุทธรณ์ในการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2565
 • ประกาศ : วันสัมภาษณ์ ประจำปี 2565
 • ประกาศ : ผลการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2565 

 

ข้อมูลข่าวสารจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 1 - 4  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1

   แพทย์หญิง กัลยกร ริ้วรุจา  แพทย์หญิง จิตรลดา ร่วมพัฒนา    
 นายแพทย์ ปริญญา พิชยานนท์ นายแพทย์จิรฉัตร เจียมเจริญวงศ์
 นายแพทย์ วรศิลป์ ชีวอัครพันธุ์
  นายแพทย์ ชินวัตร โค้วธนพงศ์
 นายแพทย์ ณกรณ์ ประกายวรกิจ  นายแพทย์ ชัชชัย สืบนุการณ์
 นายแพทย์ จิรัชวิชญ์ ธิติสิทธิโชค  นายแพทย์ รชต พิริยานันท์
 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2

      นายแพทย์ ภากร ยนต์วิเศษ       นายแพทย์ สมัชชัย เชิญตระกูล
      นายแพทย์ ปารินทร์ ษมาภัทร      นายแพทย์ พงศกร  มีถาวรกุล
นายแพทย์ กันตดนย์ ประทีบสว่าวงศ์
       นายแพทย์  ชวริศ เจียรจรูญวงศ์
     นายแพทย์ ซัน  อัศวไชยตระกูล     นายแพทย์ สวิตต์ นิยมธรรมรัตน์
   นายแพทย์ ชุติวัตน์ สโมสร  

.

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3

 แพทย์หญิง กมลวรรณ  เอื้อปัญญาพร  นายแพทย์ คณิศร  ภักดีธิติไพบูลย์
 นายแพทย์ ทศพล  ประทีปธีรานันต์  นายแพทย์ ปรินทร  เตรียมศศิธร
 แพทย์หญิง แพรวา  ไพบูลย์พุฒิพงศ์  นายแพทย์ รชฏ  โออนุรักษ์
 นายแพทย์ วรวิช  ไกรพิณดากุล  นายแพทย์ วราวิชญ์  ชำนาญเรือ
 นายแพทย์ วรุตม์  บุญอำนวยกิจ  นายแพทย์ ศุภณัฐ  คล้ายอุดม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4

นายแพทย์ธนวัฒน์  ตันติเมธานนท์  นายแพทย์อนวัช   ถาวรานนท์
นายแพทย์วันทนันท์  หล่อวัฒนกิจชัย นายแพทย์วิษณุ   ผูกพัน
นายแพทย์วิธวินท์  จงจตุพร  นายแพทย์ภานุสรณ์  จันทร์เจริญชัย
นายแพทย์กฤษฎา   พุทธเสน นายแพทย์มารวย  ตนายวงศ์
   
   
   

Download

Core competency 11112014 – Orthopaedic Residency Training Program Chulalongkorn University

Essential procedures & Logbook

Surgery Basic Sciences and Knowledges related to Orthopaedics
Bone_bank
Foot ankle
Hand
Hip & Knee
Orthopaedics Basic science
Pediatrics Trauma
Research methodology
Spine
Sport medicine
Trauma
Tumor

ภาควิชาออร์โธปิติกส์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2564

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
toomakemd
 นายแพทย์พีรดนย์  จารุปรัชญ์ นายแพทย์ภูปเอกภ์ อิงคภาวัฎร

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก
นายแพทย์สุพจน์  รอดโพธิ์นายแพทย์ธารพงษ์  พาราพิทักษ์
นายแพทย์ณพัชรณ  ตะกั่วทุ่ง

นายแพทย์นน  จารุเธียร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นายแพทย์ภาณุพงศ์  ฉัตรอารียกุล

  

นายแพทย์อุ้มรัก  จึงวิโรจน์

นายแพทย์กิตติธัช  จิระเกียรติ์

นายแพทย์พิพัฒน์  แกล้วกล้า

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา
 naphatmd
 นายแพทย์ณพล  ตั้งบุญนิธิวงศ์ นายแพทย์ณภัทรพงศ์  ธำรงสกุลศิริ
 นายแพทย์ชวิธร  องค์กาญจนา

 

นายแพทย์สมเจตน์  เจนวรพจน์

 
 

 สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก 

นายแพทย์ประจักษ์  จิรธรรมรักษ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
 anutidamd 
 แพทย์หญิงอนุชิดา  วิวิธพรมงคลนายแพทย์ศักดิ์ศรี  หวังธนบดีกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดออร์โธปิดิกส์เนื้องอกกระดูก

นายแพทย์ทศพล  จันทร์เจริญชัย