วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา คณะแพทยศาสตร์

"แพทย์จุฬาฯ คู่กาชาดไทย วิชาการก้าวไกล สู่สากล รับใช้ปวงชนด้วยคุณธรรม"

วิสัยทัศน์

จักเป็นภาควิชา/ฝ่าย ออร์โธปิดิกส์ชั้นนำของประเทศ ที่ประสาทความรู้
ด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ นิสิตแพทย์ บัณฑิตแพทย์ และ แพทย์
ประจำบ้าน อย่างมีประสิทธิผล มุ่งบริการต่อผู้รับบริการด้วยคุณธรรม
และจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ สร้างงานวิจัยตอบสนองความ
ต้องการของสังคม..

ภาควิชาออร์โธปิติกส์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

พันธกิจ

การบรรลุพันธกิจ

MEDISCU+

ค่านิยม “จริยธรรม ความเป็นเลิศ ความภาคภูมิใจ นวัตกรรมและการเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามัคคี”

M

Morality
จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานที่คำนึงถึงกฎหมาย จริยธรรมวิชาชีพ มนุษยธรรมตามหลักการของสภากาชาดไทย และการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ได้แก่ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

E

Excellence
ความเป็นเลิศ หมายถึง การปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ผลงานที่มีคุณภาพ (Quality) และความเป็นเลิศ มีความปลอดภัย รวดเร็ว ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ และด้วยหัวใจ ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้รับผลงาน ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การบริการ การเรียนการสอนและงานวิจัย

D

Dignity
ความภาคภูมิใจ หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ นำสู่ความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง และสถาบันภายใต้พระนาม “จุฬาลงกรณ์”

I

Innovation
นวัตกรรม หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมของผลงานและกระบวนการทำงาน นำไปสู่ความกระชับ (Lean) ประสิทธิภาพ ความคล่องตัว ทำให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นเสมอให้แก่ผู้รับผลงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างเสริมความยั่งยืนขององค์กร

S

Social Responsibility
ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยคำนึงถึงและป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากผลงานและการปฏิบัติงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

C

Continuous Improvement
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การปฏิบัติงานที่ควบคู่ไปกับการติดตาม ทบทวน เรียนรู้ และปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

u

Unity
ความสามัคคี หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อนช่วยเพื่อน สมัครสมานสามัคคี ยึดถือเป้าหมายและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในการทำงานร่วมกัน

+

Plus
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน เป็นปัจจัยเสริม (บวก) ซึ่งสร้างความยั่งยืน มั่นคงให้กับองค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต