รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 1 – 4 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1

แพทย์หญิง กมลวรรณ  เอื้อปัญญาพร นายแพทย์ คณิศร  ภักดีธิติไพบูลย์
นายแพทย์ ทศพล  ประทีปธีรานันต์ นายแพทย์ ปรินทร  เตรียมศศิธร
แพทย์หญิง แพรวา  ไพบูลย์พุฒิพงศ์ นายแพทย์ รชฏ  โออนุรักษ์
นายแพทย์ วรวิช  ไกรพิณดากุล นายแพทย์ วราวิชญ์  ชำนาญเรือ
นายแพทย์ วรุตม์  บุญอำนวยกิจ นายแพทย์ ศุภณัฐ  คล้ายอุดม
.

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2

นายแพทย์ธนวัฒน์  ตันติเมธานนท์ นายแพทย์อนวัช   ถาวรานนท์
นายแพทย์วันทนันท์  หล่อวัฒนกิจชัย นายแพทย์วิษณุ   ผูกพัน
นายแพทย์วิธวินท์  จงจตุพร นายแพทย์สรณ์ บรรพพงศ์
นายแพทย์กฤษฎา   พุทธเสน นายแพทย์มารวย  ตนายวงศ์
นายแพทย์ภานุสรณ์  จันทร์เจริญชัย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3

ratchanun  kititad
นายแพทย์ รัชชานนท์   มนูธรรม นายแพทย์ กิตติธัช  ใจดี
chayapong  tanaphum
นายแพทย์ ชยพงศ์   ธนะปุระ นายแพทย์ ธนภูมิ   โอสถเจริญผล
 tarda  rongrocd
นายแพทย์ ธาดา  นาชิโนรส นายแพทย์ รุ่งโรจน์   ศุภพิมล
 aditep siripong
นายแพทย์ อดิเทพ  เจริญโยธากุล นายแพทย์ ศิริพงษ์   ตันตนะรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4

patidmd1
kanapongmd
นายแพทย์ พาทิศ สิริชัชนินทร์ นายแพทย์ คณาพงษ์ พรศิริวัฒนากุล
 chayanidmd1  chidpom1
นายแพทย์ ชญานิน เลิศมหรรพฤฒิ
นายแพทย์ ชิตภูมิ เชิญตระกูล
ponpon1 nattapat1
นายแพทย์ พนพล  วรากรพิพัฒน์ นายแพทย์ ณัฐพัฒน์ ตั้งจิตเจริญ
parkpom1  woramed
นายแพทย์ ภาคภูมิ  สมรักษ์  นายแพทย์ วรเมธ  รังสราญนนท์