ฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ CU-Orthopedics Basic Microsurgery Course ครั้งที่ 10 วันที่ 29 มกราคม 2567