พวกเราจะได้เห็นประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของสถาบันแม่ของพวกเรา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และได้พบปะเพื่อนๆ และคณาจารย์ ในประชุมหัวข้อ “ Together and Looking Forward to the Health care Megatrend” ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 ณ ไอคอนสยาม มากันให้ได้ แล้วพบกันนะครับ

รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

https://scc2024conference.com/#agenda