อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส

Quick Link

อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งกระดูก (Tumor)

ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)             อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส

 (ภาษาอังกฤษ)                          Chindanai Hongsaprabhas, M.D., M.Sc.

ที่อยู่-การติดต่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 12 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-Mail ch*********@ch***.th , ch*********@ch***********.org

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-256 4510 , 4230

ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2548          แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2555          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2555          ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
 • พ.ศ. 2556          ประกาศนียบัตรฯสาขาเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2560          Clinical fellow in Orthopaedic Oncology and Reconstructive Surgery, The Royal Orthopaedic Hospital, NHS Foundation Trust, Birmingham,      United Kingdom
การทำงาน/การบริหาร
 • พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน       ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน       เลขานุการภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน       คณะกรรมการและเหรัญญิก อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบ เนื้อเยื่อเกี่ยวพันราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน       คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็ง ครบวงจรแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน       คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารรายวิชาเวชปฏิบัติทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน       คณะกรรมการบริหารการสอบแพทยศาสตรบัณฑิตขั้นตอนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน       คณะอนุกรรมการการศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกของสมาคมแห่งหน่วยงานต่างๆ
 • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน       สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน       สมาชิกอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน       Membership of The International Society for Limb Salvage (ISOLS)
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • Hongsaprabhas C, Outcome of Local Steroid Injection Treatment in Saraburi Hospital, 2008, Saraburi Hospital Medical Journal 2008: 33, 2: 135-140.
 • Charoenlap C, Hongsaprabhas C, Innovative design of tumor registry database program for musculoskeletal oncology service, Thai Journal of Orthopaedic Surgery. 2015;39(1-2):9-15.
 • Hongsaprabhas C, Yingsakmongkol W, Yuktanandana P, Metastasis of cardiac rhabdomyosarcoma at lumbar spine: case report, Thai Journal of Orthopaedic Surgery. 2016;40(1-2):27-32.
 • Woraruthai T, Charoenlap C, Hongsaprabhas C, Mutirangura A, Honsawek S, Alu hypermethylation and high oxidative stress in patients with musculoskeletal tumors, Peer J. 2018 Aug 16;6: e5492.
 • Tanpaisankit M, Hongsaprabhas C, Chareonlap C, Honsawek S, Relative telomere length and oxidative stress in musculoskeletal tumors, Mol Biol Rep. 2019 Aug;46(4):4009-4016.
 • Hongsaprabhas C, Chenboonthai W, Suvaraksakul P, Charoenlap C, Rotationplasty for Unplanned Fixation of Pathological Fracture Distal Femoral Osteosarcoma, Case Rep Orthop. 2020 Oct 27;2020:8813619
 • Hongsaprabhas C, Itiravivong P, Tangpornprasert P, Virulsi C, Effects of modified U-shaped interspinous distraction device on cadaveric intervertebral disc pressure, Chula Med J Vol. 65 No. 2 April – June 2021;121-127.
 • Hongsaprabhas C, Muangsomboon S, Chandhanayingyong C, Phimolsarnti R, Waikakul S, Asavamongkolkul A. Outcomes and Prognostic Factors in Patients with Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor. Siriraj Med J 2021; 73: 763-771

งานแต่งตำราในระดับนานาชาติ
 • ชินดนัย หงสประภาส Metastatic bone diseases. ตำราแก่นความรู้ทางออร์โธปิดิกส์ สำหรับแพทยศาสตรบัณฑิต, ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2557, หน้า 176-178
 • ชินดนัย หงสประภาส Resection and reconstruction in upper extremities. ออร์โธปิดิกส์ปัญญาวัตร เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 1, ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, ตุลาคม 2560, หน้า 64-70.
 • ชินดนัย หงสประภาส ข้อผิดพลาดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนที่พบได้บ่อยและแนวทางการป้องกัน “DOs and DON’Ts in Lumps and Bumps”. เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2561, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สิงหาคม 2561, หน้า 300-305.
 • ชินดนัย หงสประภาส การผ่าตัดรักษามะเร็งแพร่กระจายมาที่ส่วนปลายของกระดูกยาว Surgical treatment for metastatic bone disease involving metaphysis. Advanced Course for Metastatic Bone Disease 2018 คณะกรรมการอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, กันยายน 2561, หน้า 82-88.
 • ชินดนัย หงสประภาส เนื้องอกในเวชศาสตร์การกีฬา Sport tumors. ออร์โธปิดิกส์วิวัฒน์ 5, ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, ตุลาคม 2562, หน้า 160-169.
 • ชินดนัย หงสประภาส, กฤษณ์ เจริญลาภ New normal ในมะเร็งวิทยาทางศัลยกรรมกระดูก New normal in Orthopaedic oncology. เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2563, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ตุลาคม 2563, หน้า 226-231.
 • ชินดนัย หงสประภาส การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัดรักษาโรคเนื้องอกและมะเร็งของกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน Computer assisted surgery in musculoskeletal oncology. เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2564, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, กันยายน 2564, หน้า 714-752.