รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

Quick Link

รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)
ประวัติ

คำสั่งแต่งตั้งเป็น ศาสตราธิคุณ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2567

เกษียณ : 1 ต.ค. 2562