ผศ.(พิเศษ) นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

Quick Link

ผศ.(พิเศษ) นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)             นายแพทย์ธนะเทพ         ตั่นเผ่าพงษ์

(ภาษาอังกฤษ)                           Thanathep                     Tanpowpong, M.D.

ที่อยู่-การติดต่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน      ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                อาคารรัตนวิทยาพัฒน์  ชั้น 12   ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-Mail                     th********@ya***.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  02-256 4510 , 4230 

ประวัติการศึกษา

1. ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                            (พ.ศ.2543)

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาออร์โธปิดิกส์    (พ.ศ.2549)

3. วุฒิบัตรแพทยสภา ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์    (พ.ศ.2550)

4. Fellowship Training in Orthopaedic สังกัดโรงพยาบาลเลิดสิน                       (พ.ศ.2551)

การทำงาน/การบริหาร
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาคารจามจุรี 9)
 • คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและการเคลื่อนไหว                แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Excellence center for gait and motion)
 • คณะกรรมการองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กรรมการประเภทเลือกตั้ง)
 • กรรมการประสานงานการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (PCT ออร์โธปิดิกส์)
 • ประธานฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์               ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

สมาชิกของสมาคมแห่งหน่วยงานต่างๆ

 ประธานฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • Anatomical study of quadriceps tendon for anterior cruciate ligament reconstruction จำนวน 5 หน้า เผยแพร่ออนไลน์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562…ในวารสาร… Asian Biomedicine…
 • Anatomical Variations of Accessory Bands in Semitendinosus and Gracilis Tendons among the Asian Population  จำนวน 4 หน้า เผยแพร่ออนไลน์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ในวารสาร Asian J sports med
 • A cadaveric study of the location and morphology of the central patellar ridge for bone patellar tendon bone graft จำนวน 7 หน้า  เผยแพร่ออนไลน์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ในวารสาร Journal of Orthopaedic surgery and research
 • Arthroscopic All-inside Suture Bridge for Remplissage procedure treating off-tracking Hill-sachs lesion in anterior shoulder instability จำนวน 7 หน้า แพร่ออนไลน์เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2564 ในวารสาร Arthroscopy Techniques
 • Comparison of the efficacy of platelet-rich plasma injection and conventional steroid injection for pain relief and functional improvement of partial supraspinatus tears จำนวน 8 หน้า  เผยแพร่ออนไลน์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ในวารสาร Orthopaedic Journal of Sports Medicine
 • How to maximize suture tension in Double-Row Suture-Bridge Rotator cuff repair จำนวน 8 หน้า เผยแพร่ออนไลน์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ในวารสาร Arthroscopy Techniques