ผศ.(พิเศษ) นพ.นรา จารุวังสันติ

Quick Link

ผศ.(พิเศษ) นพ.นรา จารุวังสันติ

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)
ประวัติ

สังกัด :  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)