รศ.นพ.ภพ เหลืองจามีกร

Quick Link

รศ.นพ.ภพ เหลืองจามีกร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม (Hand & Microsurgery)
ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)    ผศ.นพ. ภพ เหลืองจามีกร

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)     Asst. Prof. Pobe   Luangjarmekorn

ที่อยู่-การติดต่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน      ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารรัตนวิทยาพัฒน์  ชั้น 12   ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-Mail                         po*****@ya***.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   02-256 4510 , 4230 

ประวัติการศึกษา
 • 2013 Clinical observer in hand and upper extremity surgery,
               University of Mississippi Medical  Center, Jackson, Mississippi , United States
 • 2013 Clinical and surgical observer in pediatric hand surgery, Loyola , Chicago, Illinois , United States
 • 2012 Fellowship in Hand and Microsurgery , Louisville , Louisville, Kentucky , United States
 • 2010 Fellowship in Hand and Microsurgery , Chulalongkorn , Bangkok, Thailand
 • 2009 Orthopaedics Residency , Chulalongkorn, Bangkok, Thailand
 • 2002 MD. , Chulalongkorn , Bangkok, Thailand

การทำงาน/การบริหาร
 • 2018 – Present   Hand consultant, Department of orthopaedics, Faculty of medicine,   
                             Chulalongkorn university
 • 2014 – 2018       Hand Consultant, Department of orthopaedics, King Chulalongkorn memorial  
                             hospital,  Thai red cross society
 • 2013 – 2014       Orthopaedic Physician, Relief and community health bureau, Thai red cross society

สมาชิกของสมาคมแห่งหน่วยงานต่างๆ
 •  Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand
 • Thai Society for Surgery of the Hand
 • Thai Society of Reconstructive Microsurgery

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 1. Luangjarmekorn P, Kitidumrongsook P. Split skin-subcutaneous resurfacing technique for Apert hand reconstruction. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2022 Jan;75(1):439-488. doi: 10.1016/j.bjps.2021.11.050. Epub 2021 Nov 15. PMID:34840120.
 2. Luangjarmekorn P, Kuptniratsaikul V, Kitidumrongsook P. Surgical Training Model from Rubber Glove for Practicing Flap Design in Pollicization and Cleft Hand Reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2021 Sep 1;148(3):524e-525e. doi: 10.1097/PRS.0000000000008285. PMID: 34346921.
 3. Luangjarmekorn P, Pongpacharaamphon P, Virojanawat N, Kitidumrongsook P. Five-Step Self-Assessment Evaluation for Microvascular Patency in Non-Living  Specimen. J Surg Res. 2021 Nov;267:117-123. doi: 10.1016/j.jss.2021.05.007. Epub 2021 Jun 17. PMID: 34147001.
 4. Kuptniratsaikul V, Luangjarmekorn P, Charoenlap C, Hongsaprabhas C, Kitidumrongsook P. Anatomic 3D-Printed Endoprosthetic With Multiligament Reconstruction After En Bloc Resection in Giant Cell Tumor of Distal Radius. J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev. 2021 Feb 22;5(2):e20.00178. doi: 10.5435/JAAOSGlobal-D-20-00178. PMID: 33986222; PMCID: PMC7904274.
 5. Luangjarmekorn P, Pongernnak N, Kitidumrongsook P. Vascularized Toe Joint Transfer for Hypoplastic Thumb Type IV. Tech Hand Up Extrem Surg. 2021 Feb 2;25(4):226-234. doi: 10.1097/BTH.0000000000000339. PMID: 33538462.
 6. Luangjarmekorn P, Virojanawat N, Pongpacharaamphon P, Kitidumrongsook P. Preoperative angulation as a predictor for operations of Wassel type IV polydactyly. J Pediatr Orthop B. 2021 Nov 1;30(6):605-610. doi: 10.1097/BPB.0000000000000806. PMID: 32956284.
 7. Vinitpairot C, Luangjarmekorn P, Huanmanop T, Kitidumrongsook P. Anatomy of the toe extensor tendons and its suitability for tendon grafts in the hand: a cadaveric study. J Hand Surg Eur Vol. 2021 Jan;46(1):80-81. doi: 10.1177/1753193420936612. Epub 2020 Jul 2. PMID: 32615832.
 8. Luangjarmekorn P, Kulrat P, Honsawek S, Kitidumrongsook P. Anatomical Differences Between Foot and Hand Web Space Reconstruction. J Foot Ankle Surg. 2020 Jan-Feb;59(1):31-37. doi: 10.1053/j.jfas.2019.07.005. Epub 2019 Nov 20. PMID: 31757751.
 9. Luangjarmekorn P, Pongernnak N, Yamprasert N, Kitidumrongsook P. Single-stage Radialization and Pollicization for Radial Longitudinal Deficiency With Thumb Hypoplasia. Tech Hand Up Extrem Surg. 2020 Jun;24(2):71-78. doi: 10.1097/BTH.0000000000000267. PMID: 31633604.
 10. Laowalert S, Khotavivattana T, Wattanachanya L, Luangjarmekorn P, Udomkarnjananun S, Katavetin P, Eiam-Ong S, Praditpornsilpa K, Susantitaphong P. Bone turnover markers predict type of bone histomorphometry and bone mineral density in Asian chronic haemodialysis patients. Nephrology (Carlton). 2020 Feb;25(2):163-171. doi: 10.1111/nep.13593. Epub 2019 May 2. PMID: 30980579.
 11. Luangjarmekorn P, Kitidumrongsook P, Honsawek S. Do-It-Yourself Microsuture from Human Hair for Basic Microsurgical Training. J Reconstr Microsurg. 2019 Jun;35(5):315-321. doi: 10.1055/s-0038-1675203. Epub 2018 Oct 26. PMID: 30366354.
 12.  Honsawek S, Kitidumrongsook P, Luangjarmekorn P, Pataradool K, Thanakit V, Patradul A. Glomus tumors of the fingers: Expression of vascular endothelial growth factor. World J Orthop. 2016 Dec 18;7(12):843-846. doi: 10.5312/wjo.v7.i12.843. PMID: 28032039; PMCID: PMC5155262.
 13. Luangjarmekorn P, Tsai TM, Honsawek S, Kitidumrongsook P. Role of pronator release in revision carpal tunnel surgery. SICOT J. 2016 Mar 16;2:9. doi: 10.1051/sicotj/2016006. PMID: 27163098; PMCID: PMC4849221.
 14. Kitidumrongsook P, Luangjarmekorn P, Patradul A, Honsawek S. Painful subungual glomus tumour of the left thumb. BMJ Case Rep. 2013 Dec 11;2013:bcr2013200942. doi: 10.1136/bcr-2013-200942. PMID: 24336582; PMCID: PMC3863032.

งานแต่งตำราในระดับนานาชาติ
 1.  Luangjarmekorn P, Kitidumrongsook P. Chapter 5: Nailbed injury. In The Handbook of Hand Emergencies. Cambridge scholar publishing. 2020. Page 60-78.
 2. Luangjarmekorn P, Kitidumrongsook P. Chapter 22: The Mangled Hand. In The Handbook of Hand Emergencies. Cambridge scholar publishing. 2020. Page 327-346.