ผศ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

Quick Link

ผศ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine) ทวิสังกัด
ประวัติ

ทวิสังกัด  :  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)