รศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์

Quick Link

รศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม (Hand & Microsurgery)
ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)       ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กวี ภัทราดูลย์

(ภาษาอังกฤษ)                       Assistant Professor Kawee Pataradool                       

ที่อยู่-การติดต่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน         ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารรัตนวิทยาพัฒน์  ชั้น 12   ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-Mail                                 ka******@gm***.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ     02-256 4510 , 4230 

ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช่านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • Certification in Hand and Microsurgery. Department of Hand Surgery Singapore General Hospital

การทำงาน/การบริหาร
 • ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งนายแพทย์ 4 ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2548
 • ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์พิเศษ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
 • ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษภาควิชาออร์โธปิดิกส์สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
 • ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์ A5 พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน
  ตำแหน่ง ทางวิชาการปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารประจําภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุกรรมการพัฒนา และบริหารรายวิชา 3000531ทฤษฎีทางออร์โธปิดิกส์ (Theory in Orthopaedics) และรายวิชา 3000533 สมรรถนะและการปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ (Competency and Performance in Orthopaedics)
 • อนุกรรมการพัฒนา และบริหารรายวิชา 3000689 ทักษะออร์โธปิดิกส์  (Skills in Orthopedics) และรายวิชา 3000690  เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ (Clinical Performance in Orthopaedics)
 • คณะกรรมการบริหารการสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question)
 • กรรมการผู้ประสานการสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุกรรมการพัฒนา และบริหารของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • กรรมการโครงการเวชศาสตร์ชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการสอบประจำปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกของสมาคมแห่งหน่วยงานต่างๆ
 • กรรมการเพื่อการศึกษา และวิจัย ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิก ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
 • คณะทำงานพัฒนาข้อสอบอัตนัยประยุกต์ ศรว. (ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม)

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

1. กวี ภัทราดูลย์, ประวิทย์ กิติด่ารงสุข, อดิศร ภัทราดูลย์ “การศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่มีผลต่ออาการของผู้ป่วยที่ เป็นโรค Carpal tunnel syndrome ในคนไทย”  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2548; 49(9): 519-525.

2. Pataradol K, Kitidumrongsook P, Patradul A. “Carpal tunnel release by mini palmar inciaion” Asian Biomedicine 2011; 5(1): 139-142.

3. Pataradool K., Buranapuntarak T. “Proximal phalanx injection for trigger finger: randomized controlled trial” Hand Surgery 2011; 16(3): 313-317.

4. Kawee Pataradool, MD, Tan SH, MD, Yong FC, MD, Teoh LC, MD “Long-term Results of Carpal Tunnel Release Using Agee’s Single Portal Endoscopic Technique” The Thai Journal of Orthopaedic Surgery Volume 38 Number 3-4 July-October 2014.

5. Pataradool K. “Treatment of Chronic Severe Flexion Contractures of Fingers with Bilateral Side-Finger Flaps (Wing Flaps) and Full-Thickness Skin Graft ” The Journal of Hand Surgery (Asian-Pacific Volume) 2020; 25(4): 469-473.

6. Kawee Pataradool, Krainon Wasupen. “ Corticosteroid injection for relief triggering symptom in trigger finger” Chulalongkorn Medical Journal Vol.65(2) April-June 2021: 207-210.

7. Kawee Pataradool, Chayanin Lertmahandpueti. “ A proximal interphalangeal joint custom-   made orthosis in trigger finger: Functional outcome” Hand Therapy 2021; 26(3): 85-90.