รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

Quick Link

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

เกษียณอายุ พ.ศ. 2563

ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)             รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)       Assoc.Prof. Pongsak Yuktanandana

ที่อยู่-การติดต่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน      ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารรัตนวิทยาพัฒน์  ชั้น 12   ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-Mail         yp******@gm***.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   02-256 4510 , 4230 

ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) แพทยสภา
 • Certificate Sports Medicine Research Fellow, Sports Medicine Center, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA
การทำงาน/การบริหาร
 • อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลวงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ จุฬาฯ
 • กรรมการสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย
 • กรรมการก่อตั้งมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกของสมาคมแห่งหน่วยงานต่างๆ
 • อดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารี่ ราชเทวี
 • สมาชิกสโมสรอังกฤษ
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

Researches  &  Papers :

 1. Sriwatanawongsa V, Pramuan P, Luengtaviboon K, Yuktanandana P: Post thyroidectomy life threatening complications in Graves’disease. Chula Med J 1988 September; 32(9) : 845-853.
 2. Itiravivong P, Uppamarnoraseth N, Yuktanandana P. Plasmacytoma Chula Med J 1988 December 32 (12) : 1123-1128.
 3. Pathradul A, Ngarmukos C, Parkpian V, Yuktanandana P. Bipolar Latissimus Dorsi Muscle Transfer for restoration of Elbow flexion: 2 cases report. The Journal of the Asean Orthopaedic Association July 1994; 8 (2), 2-5.
 4. Yuktanandana P. Guidline to prevent transmission of HIV during operations. Chula Med J 1995; 39(7): 483-489.
 5. Yuktanandana P. Ethical consideration. Physician, AIDS and Occupational risk. Chula Med J 1995 July; 39(8): 559-562.
 6. Yuktanandana P. The surgical risk of AIDS. Why fear persist? Chula Med J 1995 September; 39(9): 623-626.
 7. Yuktanandana P, Ngarmukos C, Pakpian V, Patradul A. BMD fracture threshold for hip fractures in Thai elderly women. Chula Med J 1996 June; 40(6): 477-486.
 8. Yuktanandana P. Neuromuscular control in the ACL deficient knee: review. J Thai Ortho Assoc 1997; 22 (1): 46-56.
 9. Yuktanandana P. Role of fatigue on propioception and neuromuscular control., Chula Med J 1998 July; 42 ( 7 ) : 531-539.
 10.  Demont RG, Lephart SM, Giraldo JL, Giannantonio FP, Yuktanandana P, Fu FH. Comparison of two abdominal training devices with an abdominal crunch using strength and EMG measurements. J Sports Med Phys Fitness. 1999 Sep;39(3):253-8.
 11.  Jitapunkul S, Yuktanandana P. Consequences of hip fracture among Thai women aged 50 years and over: a prospective study. J Med Assoc Thai. 2000 Dec;83(12):1447-51.
 12.  Jitapunkul S, Yuktananandana P, Parkpian V. Risk factors of hip fracture among Thai female patients.J Med Assoc Thai. 2001 Nov;84(11):1576-81
 13.  Tanavalee A, Yuktanandana P, Ngarmukos C. Surgical epicondylar axis vs anatomical epicondylar axis for rotational alignment of the femoral component in total knee arthroplasty. J Med Assoc Thai. 2001 Jun;84 Suppl 1:S401-8.
 14.  Tanavalee A, Yuktanandana P. Unicondylar Knee Arthroplasty: An Overview. The Thai Journal of Orthopaedic Surgery 2003 March;28(1)
 15.  Tanavalee A, Jaruwannapong S, Yuktanandana P, Itiravivong P. Early outcomes following minimally invasive total hip Arthroplasty using a two-incision approach versus a mini-posterior approach. Hip int 2006; 16 (Suppl 4): 17-22
 16.  Lips P, Hosking D, Lippuner K, Torquiest M, Wehren L, Maalouf G, Ragi-Eis S, Chandler J. The prevalence of vitamin D inadequacy amongst women with osteoporosis: an international epidemiological investigation. Journal of Internal Medicine 2006; 260: 245–254 (Acknowledgement)
 17.  Yuktanandana P, Sursutvech W. The efficacy and safety of Diacerin in the treatment of patient with painful knee osteoarthritis. Int J Rheum 2008 Sep; 11 (Suppl 1): A144.
 18.  Honsawek S, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Chayanupatkul M, and Yuktanandana P. Correlation of plasma and synovial fluid osteopontin with disease severity in knee osteoarthritis. Clin Biochem 2009 Jun; 42(9): 808-12
 19.  Honsawek S, Chayanupatkul M, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Deepaisarnsakul B, Yuktanandana P, Ngarmukos S. Relationship of plasma and synovial fluid BMP-7 with disease severity in knee osteoarthritis patients: a pilot study. Int orthop 2009 Aug; 33(4): 1171-5
 20.  Heebthamai D, Songpatanasilp T, Yuktanandana P, Komoltri C, Tengtrakulcharoen P. Bone mineral density measured by calcaneal quantitative ultrasound and bone stress fracture in Thai army recruits. Asian Biomedicine 2009 Aug; 3(4): 407-418
 21.  Phoosuwan M, Kritpet T, Yuktanandana P. The effects of weight bearing yoga training on bone resorption markers of postmenopausal women. J Med Assoc Thai. 2009 Sep; 92 Suppl 5: S 102-8.
 22. BonAdASIA Study Group, Kung AW, Rachman IA, Adam JM, Roeshadi D, Torralba T, Navarra S, Gamilla Z, Cañete A, de la Rosa M, Tsai K, Lin HY, Soong YK, Lan JL, Hsu HC, Tu ST, Lin RM, Yuktanandana P, Songpatanasilp T, Ngarmukos S, Soontrapa S, Soontrapa S, Rojanasthien S, Luevitoonvechkij S, Leerapan T, Albert A, Vanbelle S. Impact of bone marker feedback on adherence to once monthly ibandronate for osteoporosis among Asian postmenopausal women. Int J Rheum Dis. 2009 Sep;12(3):216-24.
 23. Honsawek S, Chayanupatkul M, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Deepaisarnsakul B, Yuktanandana P, Ngarmukos S Relationship of plasma and synovial fluid BMP-7 with disease severity in knee osteoarthritis patients: a pilot study. Int. Ortho 2009 Aug 33:4; 1171-1175.
 24. Honsawek S, Tanavalee A, Yuktanandana P. Elevated circulating and synovial fluid endoglin are associated with primary knee osteoarthritis severity. Arch Med Res. 2009 Oct;40(7):590-4.
 25. Numkarunarunrote N, Sanpatchayapong A, Yuktanandana P, Kuptniratsaikul S. Magnetic resonance imaging in the evaluation of meniscal tear. Asian Biomedicine 2010 April;4(2): 215-222
 26. Yennan P, Suputtitada A ,Yuktanandana P. Effects of aquatic exercise and land-based exercise on postural sway in elderly with knee osteoarthritis. Asian Biomedicine 2010 Oct;4(5); 739-745
 27. Honsawek S, Tanavalee A, Yuktanandana P, Ngarmukos S, Saetan N, Tantavisut S. Dickkopf-1 (Dkk-1) in plasma and synovial fluid is inversely correlated with radiographic severity of knee osteoarthritis patients. BMC Musculoskelet Disord. 2010 Nov;10(11):257
 28. Limpaphayom KK, Yuktanandana P. The Situation of Osteoporosis in Thailand: Update for 2010. J Korean Soc Osteoporos. 2010 Apr;8(1):9-14
 29. Malila S, Yuktanandana P, Saowaprut S, Jiamjarasrangsi W, Honsawek S. Association between matrix metalloproteinase-3 polymorphism and anterior cruciate ligament ruptures. Genet. Mol. Res. 2011;10 (4): 4158-4165
 30.  Honsawek S, Deepaisarnsakul B, Tanavalee A, Yuktanandana P, Bumrungpanichthaworn P, Malila S, Saetan N. Association of the IL-6 -174G/C gene polymorphism with knee osteoarthritis in a Thai population. Genet. Mol. Res. 2011;10(3):1674-1680
 31.  Methatip M,Yuktanandana P. Effects of short break neck stretching on neck pain and surface EMG median frequency changes in office workers. Bulletin of Chiengmai Associated Science 2011 Sept;44(3):177-187
 32.  Saetan N, Honsawek S, Tanavalee A, Tantavisut S, Yuktanandana P, Parkpian V. Association of plasma and synovial fluid interferon-γ inducible protein-10 with radiographic severity in knee osteoarthritis. Clinical Biochemistry. 2011;44:1218–1222
 33.  Tantiwiboonchai N, Kritpet T, Yuktanandana P. A comparison between the effects of the walking exercise with and without weighted vests on bone resorption and health-related physical fitness in the working women. Jour Med Assoc Thai. 2011;94(Suppl 5):S24-30
 34.  Yuktanandana P, Sursutvech W. Efficacy and safety of diacerein in the treatment of patients with painful knee osteoarthritis: A modified regimen. Chula Med J 2012;56
 35.  Kwoka AWL,Leunga JCS, Chana AYH, Aua BSK, Laub EMC, Yuriantoc H, Yuktanandanada P, Yoshimurae N, Murakif S, Okae H, Akunef T, Leung PC. Prevalence of vertebral fracture in Asian men and women: Comparison between Hong Kong, Thailand, Indonesia and Japan. Public Health. 2012 Jun;126(6):523–531
 36.  Honsawek S, Yuktanandana P, Tanavalee A, Chirathaworn C, Anomasiri W, Udomsinprasert W, Saetan N, Suantawee T, Tantavisut S. Plasma and synovial uid connective tissue growth factor levels are correlated with disease severity in patients with knee osteoarthritis. Biomarkers 2012; Online DOI: 10.3109/1354750X.2012.666676
 37.  Honsawek S, Yuktanandana P, Tanavalee A, Saetan N, Anomasiri W, Parkpian V. Correlation between plasma and synovial fluid basic fibroblast growth factor with radiographic severity in primary knee osteoarthritis. Int Ortho 2012; 36(5): 981-985
 38.  Suantawee T, Tantavisut S, Adisakwattana S, Tanavalee S, Yuktanandana P, Anomasiri W, Deepaisarnsakul B, Honsawek S. Oxidative Stress, Vitamin E, and Antioxidant Capacity in Knee Osteoarthritis. 2013 Sep;7(9):1855-1859
 39.  Tantavisut S, Tanavalee A, Ngarmukos S, Yuktanandana P, Wilairatana V, Wangroongsub Y. Accuracy of computer-assisted total knee arthroplasty related to extra-articular tibial deformities. Journal Computer Aided Surgery 2013 Oct;18(5-6):166-171
 40.  Honsawek S, Malila S, Yuktanandana P, Tanavalee A, Deepaisarnsakul B, Parvis J.Association of MMP-3 (-1612 5A/6A) polymorphism with knee osteoarthritis in Thai population. Rheumatol Int. 2013;33:435–439
 41.  Saetan N, Yong PoovorawanY, Aree Tanavalee A, Yuktanandana P, Mabey T, Honsawek S. Angiogenic cytokine expression profiles in plasma and synovial fluid of primary knee osteoarthritis. Int Ortho. 2014 Sept;38(9);1885–1892
 42.  Mabey T, Honsawek S, Tanavalee A, Wilairatana V, Yuktanandana P, Saetan N, Zhan D. Plasma and synovial fluid sclerostin are inversely associated with radiographic severity of knee osteoarthritis., Clin Biochem. 2014; 47: 547–551
 43.  Zhan D, Yuktanandana P, Anomasiri W, Tanavalee A, Honsawek S. Association of adiponectin +276G/T polymorphism with knee osteoarthritis. Biomedical Report.Published online on: Monday, January 20, 2014:229-232 DOI: 10.3892/br.2014.228
 44.  Thamyongkit S, Yuktanandana P. Benefits of Arthroscopy in Osteoarthritis of the Knee. Thai Jour of Ortho Surg 2014;39(1-2): 43-48
 45.  Dong T, Chang H, Zhang F, Chen W, Zhu Y, Wu T, Zhang Y Calcitonin gene-related peptide can be selected as a predictive biomarker on progression and prognosis of knee osteoarthritis. Int Orthopaedics 2015;39(6):1237-1243
 46.  Suantawee T, Tantavisut S, Adisakwattana S, Tanpowpong T, Aree Tanavalee A, Yuktanandana P, Anomasiri W, Deepaisarnsakul B, Honsawek S. Upregulation of Inducible Nitric Oxide Synthase and Nitrotyrosine Expression in Primary Knee Osteoarthritis. J Med Assoc Thai 2015; 98 (Suppl. 1):
 47.  Mabey T, Honsawek S, Tanavalee A, Yuktanandana P, Vajara Wilairatana V, Poovorawan Y. Plasma and synovial fluid inflammatory cytokine profiles in primary knee osteoarthritis. Biomarkers  2016;21(7)
 48.  Manoy P, Yuktanandana P, Tanavalee A, Anomasiri W, S. Honsawek S. Osteoarthritis and cartilage. High serum leptin levels are associated with low serum vitamin D, muscle strength, and physical performance in knee osteoarthritis patients. April 2016 April;24(Supplement 1):S80

งานแต่งตำราในระดับนานาชาติ

 Chapter 33: Role of Fatigue on Propioception and Neuromuscular control in Propioceptive and Neuromuscular Control in Joint Stability. Scott M Lephart, Freddie H Fu. 2000 Human Kinetics