สังกัด :

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)

Subspecialty : Spine

ที่อยู่-การติดต่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารรัตนวิทยาพัฒน์  ชั้น 12   ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-Mail

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-256 4510 , 4230