อ.นพ.โชติตะวันณ ตนาวลี

Quick Link

อ.นพ.โชติตะวันณ ตนาวลี

ความเชี่ยวชาญ: ความผิดปกติของระบบเมตาบอลิกของกระดูก (Metabolic Bone)
ประวัติ

สังกัด : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : โรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุและโรคกระดูกเมตาบอลิก ศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม

Subspecialty : Metabolic Bone & Orthogeriatrics

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) โชติตะวันณ ตนาวลี

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Chotetawan Tanavalee

ที่อยู่-การติดต่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารรัตนวิทยาพัฒน์  ชั้น 12   ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-Mail Ta*************@gm***.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-256 4510 , 4230  

ประวัติการศึกษา

GRADUATION YEAR DEGREE/CERTIFICATE INSTITUTE COUNTRY

2019 – Studying Doctor of Philosophy, Biomedical Engineering Chulalongkorn University Thailand 

2019 Diploma of the Thai Subspecialty Board of Reconstructive Orthopaedics King Chulalongkorn Memorial Hospital Thailand 

2018 Diploma, Thai Board of Orthopedics Surgery King Chulalongkorn Memorial Hospital Thailand

2010 Doctor of Medicine Ramathibodi Hospital Faculty of medicine , Mahidol University Thailand

การทำงาน/การบริหาร 

YEAR TITLE OF POSITION INSTITUTION

2020 – Now Orthopedic surgeon King Chulalongkorn Memorial Hospital

2018 – 2019 Arthroplasty Fellowship King Chulalongkorn Memorial Hospital

2013 – 2018 Orthopedics Resident King Chulalongkorn Memorial Hospital

2011 – 2013 Orthopedics Intern Division of Orthopedics, Saraburi Hospital

2010 – 2011 Internship Saraburi Hospital

สมาชิกของสมาคมแห่งหน่วยงานต่างๆ
  • Thai hip knee society committee 
  • Metabolic bone and orthogeriatric committee

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

– Tanavalee C, Luksanapruksa P, Singhatanadgige W. Limitations of Using Microsoft Excel Version 2016 (MS Excel 2016) for Statistical Analysis for Medical Research. Clin Spine Surg. 2016 Apr 29

– Singhatanadgige W, Kang DG, Wiranuwat D, Tanavalee C, Yingsakmongkol W, Limthongkul W. Awareness of middle sacral artery pathway: A cadaveric study of the presacral area. J Orthop Surg (Hong Kong). 2018 Jan-Apr,26

– Amarase C, Tanavalee A, Jumroonwong W, Tanavalee C, Tantavisut S, Ngarmukos S. Patients’ Real-Life Experience in Using Glucosamine Sulfate for Treatment of Knee Osteoarthritis Under The Comptroller General’s Department (CGD) Reimbursement Protocol: A Preliminary Report. J Med Assoc Thai. 2018 March

– Singhatanadgige W, Tanavalee C, Yingsakmongkol W, Limthongkul W. Minimal Invasive Posterior Cervical Laminoforaminotomy for Treatment of Degenerative Cervical Radiculopathy: A Technical Report and Review of the Literatures. J Med Assoc Thai. 2018 August

– Tanavalee C, Ngarmukos S, Wilairatana V, Tanavalee A. Factors Affect Successful Fast-track Total Knee Arthroplasty. The Thai Journal of Orthopaedic Surgery.2018 October  

– Singhatanadgige W, Suebsombut Y, K. Daniel Riew, Tanavalee C, Yingsakmongkol W, Limthongkul W. Cervical paraspinal muscle compartment pressure after laminoplasty: A cadaveric study. Journal of Clinical Neuroscience. 2019 February 

– Tanavalee C, Limthongkul W, Yingsakmongkol W, Luksanapruksa P, Singhatanadgige W. A comparison between repeat discectomy versus fusion for the treatment of recurrent lumbar disc herniation: Systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Neuroscience. 2019 August

– Weerasak Singhatanadgige, Todsapon Chancharoenchai, Sittisak Honsawek, Vit Kotheeranurak, Chotetawan Tanavalee, Worawat Limthongkul. No Difference in Pain After Spine Surgery with Local Wound Filtration of Morphine and Ketorolac: A Randomized Controlled Trial. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2020 December

– Asia-Pacific (AP) Region Venous Thromboembolism (VTE) Consensus Group, Asia-Pacific venous thromboembolism consensus in knee and hip arthroplasty and hip fracture surgery: Part 1. Diagnosis and risk factors. Knee Surg Relat Res. 2021 June

– Asia-Pacific (AP) Region Venous Thromboembolism (VTE) Consensus Group, Asia-Pacific venous thromboembolism consensus in knee and hip arthroplasty and hip fracture surgery: Part 2. Mechanical venous thromboembolism prophylaxis. Knee Surg Relat Res. 2021 June

– Asia-Pacific (AP) Region Venous Thromboembolism (VTE) Consensus Group, Asia-Pacific venous thromboembolism consensus in knee and hip arthroplasty and hip fracture surgery: Part 3. Pharmacological venous thromboembolism prophylaxis. Knee Surg Relat Res. 2021 Aug

งานแต่งตำราในระดับนานาชาติ

– Comprehensive hip & knee textbook, ASEAN arthroplasty association

– Hip & knee today

– Chotetawan Tanavalee. Revolutions in Global Health. PRINT & MORE COMPANY LIMITED. DOI: 10.14457/CU.doc.2021.29