รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด เพื่อสมทบทุน “โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ”