จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในขณะนี้ทำให้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการดังนี้