ฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ CU-Orthopedics Basic Microsurgery Course ครั้งที่ 10 วันที่ 29 มกราคม 2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้ป่วยมอบเงินบริจาคให้ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ // ผู้ป่วยของ รศ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566  ผู้ป่วยมอบเงินบริจาคให้ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์   // ผู้ป่วยของ รศ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ