อ.นพ.ดนัยเทพ ลิ่มสกุล

Quick Link

อ.นพ.ดนัยเทพ ลิ่มสกุล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
ประวัติ
ที่อยู่-การติดต่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน      ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                อาคารรัตนวิทยาพัฒน์  ชั้น 12   ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-Mail                    

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  02-256 4510 , 4230