วัน 9 พฤษภาคม 2023

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้ป่วยมอบเงินบริจาคให้ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ // ผู้ป่วยของ รศ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566  ผู้ป่วยมอบเงินบริจาคให้ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์   // ผู้ป่วยของ รศ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ