Prof. Jin Sunk Kim จาก south korea มาบรรยาย : Endoscopic spine surgery

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี