2009 (15)

ผลงานวิชาการ

เลือกปี

2022-2565 (1)
2021-2564 (12)
2020-2563 (27)
2019-2562 (12)
2018-2561 (22)
2017-2560 (8)
2016-2559 (21)
2015-2558 (7)
2014-2557 (11)
2013 (10)
2012 (18)
2011 (15)
2010 (9)
2009 (15)
2008 (2)
2007 (4)
2006 (4)
2005 (4)
2004 (4)
2003 (4)
2002 (5)
2001. (7)
2000 (3)
1999 (1)
1994 (1)
1991 (1)

2009 (15)

 1.  Bone mineral density measured by calcaneal quantitative ultrasound and bone stress fracture in Thai army recruits. Yuktanandana P. ISSN 19057415.  Asian Biomedicine 2009.

2.  Complications of Halo Use in Children.  Limpaphayom N., Skaggs DL, McComb G., Krieger M., Tolo VT. : SPINE Volume: 34  Issue: 8    P : 779-784.

3.  Correlation of plasma and synovial fluid osteopontin with disease severity in knee osteoarthritis. Honsawek S., Tanavalee A., Sakdinakiattikoon M., Chayanupatkul M., Yuktanandana P.. CLINICAL BIOCHEMISTRY Volume: 42 Issue: 9 P : 808-812  ISSN 99120   


4.  Early Results of the Ponseti Method for the Treatment of Clubfoot Associated with Myelomeningocele.  Gerlach DJ., Gurnett CA., Limpaphayom N., Alaee F., Zhang ZL., Porter K., Kirchhofer M., Smyth MD., Dobbs MB. : JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME    Volume: 91A    Issue: 6    Pages: 1350-1359 

5.  Efficacy of hydroxyapatite in pedicular screw fixation in canine spinal vertebra. Tienboon P. Jaruwangsanti N. Asian Biomedicine ISSN 19057415. 2009.

6. Elevated Circulating and synovial Fluid Endoglin Are Associated with Primary Knee Osteoarthritis Severity. Tanavalee A. Yuktanandana P. Archives of Medical Research. ISSN 1884409. 2009.

7. Outcome of six millimeters core decompression in avascular necrosis of the femoral head. Limpaphayom N. Wilairatana V, Prasongchin P. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet. 2009. ISSN 1252208. 

8. Multimodal pain management following minimally invasive total knee arthroplasty : an experience in 3-dose parecoxib. Tanavalee A. Thiengwittayaporn S. 2009. ISSN : 1252208. 

9. Reliability of digital compass gonimeter in knee joint range of motion measurement. Yaikwawongs N, Limpaphayom N. Wilairatana V. Jouranal of the Medical Association of Thailand. 2009 ISSN 1252208.

10. Relationship of plasma and synovial fluid BMP-7 with disease severity in knee osteoarthritis patients: a pilot study. : Honsawek S., Chayanupatkul M., Tanavalee A., Sakdinakiattikoon M., Deepaisarnsakul B., Yuktanandana P., Ngarmukos S. ISSN 3412695. 
    Source: INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS    Volume: 33    Issue: 4    Pages: 1171-1175  

11. The effect of knee flexion during tourniquet inflation, fat pad excision and lateral tibial release on patellar subluxation during MIS TKA.
    : Tanavalee A., Sakdinakiattikoon M., Hangsaphuk N., Ngarmukos S. : KNEE Volume: 16  Issue: 2    Pages: 125-129. ISSN 9680160   

12. ผลของการฝึกออกกำลังกายในน้ำและการฝึกออกกำหลังกายบนบกต่อการแกว่งของร่างกายในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม.
    รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์, ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา, ปวีณา เย็นนาน. ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์. 2552.

13. การศึกษาผลการผ่าตัดโรคเท้าปุกด้วยวิธีการผ่าตัดเหยียดเอ็ดรอบข้อเท้าแบบก้าวหน้า. อ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม, รศ.นพ.ไพรัช ประสงค์จีน. 2552.

14. การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของเนื้อเยื่อปลูกถ่ายข้ามคนจากการเก็บรักษาต่างวิธี. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์, ผศ.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก, ผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ. 2552.

15. ผลในการลดปวดหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิด TENS. January-February 2009 . (Effectiveness  of  transcutaneous  electrical  nerve stimulation (TENS) on post-laminectomy and dissectomy pain : Preliminary study) Vol. 53 No. 1 Chula Med J Vol. 53 No. 1 January-February 2009