กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.20 น. ณ ห้องประชุม 1211 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 12

ข่าวที่เกี่ยวข้อง