คุณพรทิพย์ วรวงศ์วสุ บริจาคเงินสบทบหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ

คุณพรทิพย์ วรวงศ์วสุ บริจาคเงินสบทบหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ

คุณพรทิพย์ วรวงศ์วสุ :: บริจาคเงินสบทบหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

         เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมี ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล, รศ.นพ.วัชระ  วิไลรัตน์, อ.นพ.ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์ และ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง