คุณพรทิพย์ วรวงศ์วสุ บริจาคเงินสบทบหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ

คุณพรทิพย์ วรวงศ์วสุ บริจาคเงินสบทบหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ

คุณพรทิพย์ วรวงศ์วสุ :: บริจาคเงินสบทบหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

         เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมี ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล, รศ.นพ.วัชระ  วิไลรัตน์, อ.นพ.ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์ และ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี