บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ

บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ

ร่วมแสดงความยินดี รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563: .. Link

ข่าวที่เกี่ยวข้อง