บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ

บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ

ร่วมแสดงความยินดี รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563: .. Link

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี