ประกาศ

ประกาศ

ภาควิชาออร์โธปีติกส์ขอย้ายห้องกิจกรรมแพทย์ประจำบ้านช่วงเช้าของทุกวันจากตึกภูมิสิริ 13ย้ายมา ห้อง 1120

ตึกศูนย์ความก้าวหน้า ชั้น 11

ข่าวที่เกี่ยวข้อง