พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Medical Innovation & 3D Printing Technology Awards 2020

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Medical Innovation & 3D Printing Technology Awards 2020


มื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล และ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ, อ.นพ.ชินดนัย  หงสประภาส และ อ.ดร.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์ เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณภายใต้งาน Medical Innovation & 3D Printing Technology Awards 2020 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท เมติคูลี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท startup ที่นำผลงานวิจัยของคณะวิศวฯ มาพัฒนาต่อยอด จัดโดยมอบรางวัลให้แก่แพทย์ในสาขาออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมประสาท ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ใน 9 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลตากสิน เพื่อเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในฐานะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือ รวมถึงสร้างการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย โดยมี ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง