รศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์ คณาจารย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ร่วมงานทำบุญตึกประจำปี เลี้ยงพระเพลและ ถวายสังฆทานวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

รศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์ คณาจารย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ร่วมงานทำบุญตึกประจำปี เลี้ยงพระเพลและ ถวายสังฆทานวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง