ระเบียบและข้อปฏิบัติการลาเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน

ระเบียบและข้อปฏิบัติการลาเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน

เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติการลาเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อให้การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา

ออร์โธปิดิกส์ และหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการ

จึงกำหนดระเบียบและข้อปฏิบัติการลาเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานวิชาการของแพทย์

ประจำบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง