รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด เพื่อสมทบทุน “โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ”

รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด เพื่อสมทบทุน “โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ,ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล, ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย และ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด , คุณยุพิน พิพัฒน์เวช , คุณเพ็ญนภา โหสกุล , คุณพลอยไพลิน พิพัฒน์เวช เพื่อสมทบทุน “โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ” ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ณ ศาลาทินฑัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  … ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง