รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563

รศ.นพ.วัชระ

รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

รางวัลผลงานวิจัย

รางวัลวิทยานิพนธ์

และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ประจำปีงบประมาณ

2563

ขอแสดงความยินดี :: รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับ รางวัละดับดีมาก” …

.. รายละเอียดเพิ่มเติม

ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง