หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ร่วมมอบของที่ระลึก แสดงความยินดี

หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ร่วมมอบของที่ระลึก แสดงความยินดี

หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ร่วมมอบของที่ระลึก แสดงความยินดี กับ
คุณอรอนงค์ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น หัวหน้าหอ และ
คุณกรวรรณ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจการพยาบาลคลินิกระบบบริการพิเศษ
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง